Möjliggöra tillväxt av metallpulverförsäljning, genom standardisering av flytbarhet

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för Materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 734 791 kronor
Projektets löptid mars 2019 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Projektmålen har uppfyllts. Först och främst har standardisering undersökts inom området karaktärisering av metallpulver för additiv tillverkning, där en tydlig brist identifierades. Därefter samlades data in från tillfrågade företag, inom pulvermetallurgi och additiv tillverkning i Sverige. Resultaten sammanfattades därefter. Slutligen genomfördes experiment som pekar på användbarheten hos mättekniker som standarder skulle kunna utvecklas för. Ett omfattande nytt industrifinansierat initiativ kallat FlowSpread, bygger vidare på arbetet i detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Befintliga standarder för flytbarhet av metallpulver har studerats. Statisk flytbarhet finns, men inte för pulver som rör sig (dynamisk). En enkätundersökning med relevanta företag genomfördes under våren och sommaren 2019. Totalt elva företag inkom med svar. Det fanns ingen stor samstämmighet med avseende på nuvarande rutiner eller efterfrågade standarder, men spridbarhet av pulver framkom som en kritisk parameter som många vill kunna mäta på ett standardiserat sätt. Experiment visade att standardisering är möjligt, men mer arbete krävs för att vidareutveckla metoden.

Upplägg och genomförande

Arbetet delades in tre arbetspaket, med en aktivitet i varje. Eftersom KTH byggt upp ett labb med ny utrustning som nya standarder väntas utvecklas kring, så gjordes också experimentellt arbete på KTH. Både KTH och Swerim genomförde enkätundersökningar. Detta upplägg fungerade väl. Enkätundersökningarna genomfördes främst under sommaren 2019. Stora internationella konferenser arrangerades under hösten 2019, vilket kunde möjliggjort svar från internationella företag, nu inkluderades främst relevanta Svenska företag i enkätundersökningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 februari 2020

Diarienummer 2019-01087

Statistik för sidan