Modellering av industriell symbios mellan biogasproduktion och industriell avloppsrening

Diarienummer 2017-03205
Koordinator Scandinavian Biogas Fuels AB
Bidrag från Vinnova 2 132 400 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Circular economy - Development & Innovation projects

Syfte och mål

Målet med projektet är att ta fram ett verktyg för dynamisk modellering av ett nytt koncept för vattenrening där en industri och en biogasproducent drar nytta av varandras restprodukter. Konceptet utvärderas nu i en fallstudie där substrat för biogasproduktion genereras samtidigt som man sparar el och näringsämnen i pappersbruket Skogns vattenrening. Med verktyget blir det möjligt att förutsäga både påverkan av konceptet på vattenreningens funktion (och därmed även på efterföljande utsläpp) och konceptets potential för besparingar vid olika driftsfall.

Förväntade effekter och resultat

Det nya vattenreningskonceptet har potential att ge stora besparingar i förbrukning av både el och näringsämnen för industrier som genererar och behandlar avloppsvatten innehållande organiskt material. Modellverktyget behövs för att ta fram trovärdiga underlag för bedömningar av potential och effekter för enskilda industrier och är därför en viktig del i konceptets storskaliga implementering. Om konceptet implementeras på alla svenska sulfat- och mekmassabruk innebär det el-besparingar på ca 0.2 TWh medan upp till 17 miljoner m3 biogas av fordonsgaskvalitet kan produceras.

Planerat upplägg och genomförande

Modellverktyget kommer att utvecklas från befintliga modeller, detta arbete görs i samarbete mellan RISE och Lunds universitet. Verktyget kalibreras och valideras sedan med data från pågående konceptimplementering på pappersbruket Skogn där Scandinavian Biogas är huvudägare av biogasproduktionen. Projektet genomförs i tätt samarbete mellan parterna för att garantera både att arbetet med utveckling av modellen stämmer överensstämmer med befintliga behov och att all dokumentation under både uppstart och kontinuerlig fullskaledrift utgör ett säkert underlag för modellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.