Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och möjliggör nya bostäder i befintliga bostadsområden

Diarienummer
Koordinator Nyréns Arkitektkontor AB
Bidrag från Vinnova 570 350 kronor
Projektets löptid maj 2021 - maj 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syftet med projektet är att minska bilanvändning och bilinnehav samt skapa förutsättningar för effektiviserad markanvändning i befintliga bostadsområden. Målet är att med stöd av forskning och fallstudier ta fram mobilitetslösningar och stadsbyggnadskoncept anpassade efter förutsättningar i tre vanliga stadstyper. Genom att införa mobilitetstjänster kan delar av dagens ytkrävande parkeringsytor frigöras för nya bostäder och boendekvaliteter. I projektet ingår att identifiera drivkrafter och hinder och ta fram strategier för att nå framdrift i omställningen.

Förväntade effekter och resultat

Effekter av projektet blir bland annat ökad kunskap om potentialen i att införa mobilitetslösningar och effektivisera markanvändningen i befintliga bostadsområden (antal bostäder, minskning av bilresande, förbättrad boendemiljö) samt förutsättningar för genomförande med hänsyn till juridiska, ekonomiska, tekniska och administrativa aspekter. Långsiktigt förväntas projektet leda till ökad framdrift i samhällsomställningen där bilparkering ersätts av mobilitetstjänster och frigör ytor för nya bostäder och boendekvaliteter.

Planerat upplägg och genomförande

Fallstudier görs för tre vanliga stadstyper. Varje stadstyp analyseras (trafikstruktur, boendeformer och stadsmiljö). Mobilitetslösningar och stadsbyggnadskoncept tas fram och effekter av olika lösningar analyseras med avseende på transporteffektivitet, bostadstillskott och stadskvaliteter. Workshops i projektgruppen genomförs för utvärdera olika lösningar samt för att identifiera viktiga genomförandefrågor. Drivkrafter och hinder analyseras och strategier för genomförande tas fram anpassade efter olika förutsättningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 juni 2021

Diarienummer 2021-01040

Statistik för sidan