Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobilitetshubbar vid service- och handelsnoder

Diarienummer
Koordinator ius innovation AB
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Beteendeförändringar inom mobilitetssystemet
Ansökningsomgång Förändrade resvanor – hållbar mobilitet - Undersök, utveckla och testa beteendeförändrande lösningar som bidrar till klimatneutrala och hälsosamma resvanor

Syfte och mål

För att bidra till en utveckling mot mer hållbara mobilitetslösningar har projektet satt upp tre mål; 1) skapa en ökad förståelse kring vilka förutsättningar som finns för att etableramobilitetshubbar i ytterstad 2) att genom tjänstedesign involvera invånare och mobilitetsaktörer i utformning samt 3) ta fram lösningsförslag för implementering. Samtliga mål har uppfyllts väl. Man har skapat en god bild över förutsättningar för etablering av hubbar, inte minst genom involvering av användare och aktörer. Tjänstedesign har varit central när man uppfyllt målet med lösningsförslag

Resultat och förväntade effekter

Arbetet har resulterat i fördjupad förståelse om vilka förutsättningar som finns avseende etableringen av mobilitetshubbar i ytterstadsområden. Utefter slutkunders behov vet man att de olika områdena har olika förutsättningar. Man har även skapat en tydlig bild över vilka aktörer som berörs och hur regleringar bör utformas dem sinsemellan. Insamlandet av insikter resulterade i lösningsförslag för respektive plats. Effekten av lösningsförslagen förväntas ligga till grund för en faktisk implementering. Mobilitetshubbar förväntas ha en hållbar inverkan på lokalt resandet.

Upplägg och genomförande

I projektgenomförande har intervjuer, arbetsmöten och workshops samt en designprocess tillämpats. Intervjuer har använts primärt för att förstå olika aktörers roll avseende etablering av mobilitetshubbar. Arbetsmöten och workshops har nyttjats för att kontinuerlig dialog med projektparter samt för att stämma av framdrift. Designprocessen har genomförts användardrivet enligt SKR:s innovationsguide. Den senare har legat till grund för utformning av lösningsförslagen. Analysen, som genererat lösningsförslagen, är en konsolidering av insikter från samtliga metoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 februari 2022

Diarienummer 2021-03129

Statistik för sidan