Bris Innovationslabb

Diarienummer 2017-04748
Koordinator BRIS - BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET - BRIS - BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 546 478 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Syfte och mål

Syftet är att stärka barnets rättigheter och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga på kort och lång sikt. Att säkerställa att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda är ett viktigt arbete för minskad segregation. Genom att arbeta med barns och ungas delaktighet erkänns, respekteras och skyddas barn som rättighetsbärare, i enlighet med barnkonventionen. Projektets mål är att bryta utanförskap, minska kriminalitet och öka jämställdhet. Arbetet bidrar till FN:s mål i Agenda 2030 om fredliga och inkluderande samhällen (mål16), ökad jämlikhet (mål5) och hälsa (mål 3).

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till: -Att upplevelsen av utanförskap och otrygghet minskar. - Att känslan av inflytande och delaktighet ökar. - Att fler barn vet var de ska vända sig för att få hjälp och att fler upplever att den hjälp de erbjuds fungerar. - Att fler vuxna och barn känner till rättigheterna i barnkonventionen. - Ett stärkt nätverk runt barn som innebär ett stöd till det enskilda barnet. - Ökad samverkan som innebär att färre unga slussas mellan samhällets vårdinsatser, att fler förmår se helheten kring barnet. - Att barnets rättigheter tillgodoses i större utsträckning än idag.

Planerat upplägg och genomförande

Vi skapar två innovationslabb, ett med sakkunniga och beslutsfattare, ett med barn och unga. De två labben arbetar var för sig och tillsammans med strukturerade frågeställningar kring nuläge, framgångsfaktorer och målbilder för förbättring av barns livsvillkor i området. Till arbetet kopplas forskning. Modeller och erfarenheter sprids genom "Bris Nätverk" som samlar aktörer från samhällets olika delar, den ideella, privata och offentliga sektorn, samt en särskild konferens i projektets sista del. Målet är att kunskapen från arbetet sprids till fler stadsdelar och nationellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.