Minimering av formförändringar vid värmebehandling (FFIFF)

Diarienummer 2015-03723
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 4 565 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion inom transportindustrin

Syfte och mål

Syftet är att minska andelen osystematisk formförändring vilket reducerar behovet av efteroperationer, minskar tid för värmebehandling och minskar kassationer. Detta leder till minskade tillverkningskostnader och miljöpåverkan samt att konkurrenskraften stärks. Projektmålet är att öka förståelsen för hur studerade faktorer inverkar på formförändringar hos transmissionskomponenter och där så är tillämpligt ta fram riktlinjer för hur signifikanta effekter för formförändring kan minimeras.

Förväntade effekter och resultat

Genom att minimera formförändringar möjliggörs besparingar i alla produktionsstegen. Miljövinster skapas genom kortare processtider, minskade kassationer och minskat omarbete. Viktig kompetens på området byggs, vilket är mycket angeläget då en generationsväxling pågår i branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Under initieringen av projektet har faktorer identifierats i processkedjan. Effekten på formförändring hos dessa utvärderas genom försök, analys produktionsdata och beräkningar. Riktlinjer tas fram för hur effekten av signifikanta faktorer skall hanteras/minimeras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.