Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Minimering av formförändringar vid värmebehandling (FFIFF)

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 4 565 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-03723.pdf (pdf, 2568 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och effektmål har varit att minska andelen osystematiska formförändringar vilket leder till minskade kostnader och stärkt konkurrenskraft. Projektmålen har varit ökad förståelse för hur de faktorer som identifierats i värdekedjan påverkar formförändringarna samt att ta fram arbetsmetoder för minskning av formfel. Projektet har resulterat i riktlinjer och rekommendationer för hur effekten av vissa faktorer, som ger upphov till formförändringar, i de olika processtegen skall förstås, elimineras eller minimeras. Ett utbildningspaket har tagits fram.

Långsiktiga effekter som förväntas

De resultat som erhållits har gett väsentligt ökad insikt och förståelse för bakomliggande fenomen rörande inverkan av t ex: - Gjutmetod i stålverket - Inverkan av smide och värmebehandling efter smide - Inverkan av geometri, härdbarhet, kylning, sätthärdningsdjup, uppvärmning, position och orientering på en härdbricka. Ett annat viktigt resultat från projektet är det utbildningspaket som tagits fram under projektarbetet. De erhållna resultaten motsvarar väl de uppsatta målen på både kort och lång sikt.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts med en kombination av experiment, beräkningar, materialanalyser och produktionsuppföljningar. Försök och beräkningar genomfördes enligt DoE-konceptet för att kunna identifiera samverkanseffekter. Utbildningspaketet är dels en delmängd av framtagna resultat men också en sammanställning av erfarenheter och de arbetssätt som togs fram samt kunskapsutbyte under projekt- och arbetsmöten. Detta har varit ett lyckat arbetsförfarande mycket beroende på projektgruppens sammansättning med företag från hela förädlingskedjan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 januari 2020

Diarienummer 2015-03723

Statistik för sidan