Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

Diarienummer
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 2 207 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar - hösten 2017

Syfte och mål

APR Technologies AB avser i förlängningen färdigutveckla en miniatyriserad kompressor helt utan rörliga delar och som drivs med termisk energi. Den fysikaliska principen bygger på Knudsendiffusion och kompressorn är en kritisk komponent i detta framtida lilla, vibrationsfria kryokylsystem. Grafen är ett unikt material i denna tillämpning, med extremt hög tvådimensionell termisk ledningsförmåga i tunna skikt, och möjliggör en anpassad permeabilitet för gaser. Projektet skall kunna demonstrera och karakterisera funktionaliteter för denna grafenbaserade kompressor tillsammans med övriga systemkomponenter

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall: - Etablera semiautomatiska tillverkningsprocesser med god precision - Optimera grafenmaterialets egenskaper - Ta fram systemkomponenter och systemprototyp som öppnar för kommersialiseringsfasen Medför: - Möjliggöra en ny grafenbaserad produkt - Stärka svensk grafenindustri genom fortsatt materialutveckling och effektivare tillverkning av grafenfilm-materialet - Vibrationsfria och tillförlitliga kylsystem som kan förenkla komplexitet, förlänga livslängd och förbättra optisk prestanda i en mängd avancerade instrument och kommunikationssystem

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på tidigare samarbeten mellan APR Technologies AB, Chalmers och SHT Smart High-Tech AB. APR Technologies AB leder projektet och står för idé-, systemperspektiv. Chalmers utför materialkarakterisering och SHTs roll är inom materialutveckling. En första funktionell prototyp har tagits fram men systemperspektivets tillverkningsmetodik och integrationsmetoder behöver förbättras. Grafenmaterialet kommer att utvecklas mot högre termisk ledningsförmåga och optimerad gaspermeabilitet. Övriga komponenter kommer tas fram och integreras till system.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.