Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MiE+: Ett verktyg för interaktivt lärande i matematik

Diarienummer
Koordinator MATEMATIKSPEL I UPPSALA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Matematikspel i Uppsala AB har skapat ett app-baserat spel, Make it Equal (MiE), som lar barn matematik genom en interaktiv upplevelse. Baserat pa MiE har en innovativ metodik utvecklats, MiE+, for hur ungdomar och vuxna kan lara sig matematik mer interaktivt. Projektet har lett till en digitalisering och ett test av denna metodik i gymnasieskolor, och projektets mål - att med en innovativ metodik som grund skapa en digital prototyp som mojliggor ett mer interaktivt larande i matematik - har därmed uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntades ha ett resultat som innebar att en prototyp av MiE+ framstalls och anvandartestas, for att feedback skulle kunna inhamtas ifran slutanvandaren om hur prototypen ska vidareutvecklas mot en kommersialiserbar produkt, samt att en overgripande projektplan sammanstalls som fortydligar hur vidareutvecklingen av MiE+ ska ske. Det förväntade resultatet har i och med projektets avslutande uppfyllts.

Upplägg och genomförande

Projektet har inneburit att en digital prototyp av MiE+ metodiken har utvecklats och anvandartestats pa tva gymnasieskolor i Uppsala. Utförandet möjliggjordes av en projektgrupp som bestått av representant ifran Matematikspel i Uppsala AB; representant ifran gymnasieskolorna dar testet genomförts; representant ifran Uppsala kommun, samt; en expert pa den mjukvaruutveckling som projektet innefattat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00855

Statistik för sidan