Metoder för att minimera olägenhet och belastning på miljön orsakad av diffus damning vid metallproduktion

Diarienummer 2018-03907
Koordinator Swerim AB - Processintegration-PI
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Programövergripande utlysning - 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att samla in kunskap och data som finns på företagen och studera den senaste forskningen inom området. Kunskapssammanställningen ska identifiera bredden av damningsproblematik och damningskällor, vad som påverkar emissionerna från dessa källor samt vad det finns för potentiella åtgärder och vilka fördelar/begränsningar dessa har. Målet är att de deltagande företagen vid projektslut ska ha identifierat tekniker och metoder samt delat/tagit till sig ny kunskap som kan implementeras i företagens verksamhet och har potential att minska utsläpp från diffus damning.

Förväntade effekter och resultat

Den sammanställda kunskapen kommer att stimulera till att erfarenheter om såväl fungerande som icke-fungerande metoder delas och sprids mellan företag. Projektet förväntas peka ut kunskapsluckor och utvecklingsbehov, varför insatser och projekt för att fylla/möta dessa kan komma att initieras. Projektet ska resultera i en guide som kan användas av alla företag med damningsproblem samt ett beslutsunderlag i form av en rapport för de deltagande företagen där deras specifika problem möts med förslag till fortsatta insatser för att minska utsläppen.

Planerat upplägg och genomförande

En inventering av damningsproblematik och hur detta löses hos de deltagande företagen kommer att utföras med stöd av enkät, företagsbesök och djupintervjuer. Utifrån en litteraturstudie kommer kopplingar mellan tillgängliga metoder och tekniker och de deltagande företagens damningsproblematik att göras. Slutligen kommer en beskrivande guide att tas fram, innehållande en arbetsmodell för hur man bör gå tillväga om man har damningsproblem. Under projektets gång kommer en workshop och ett seminarium att anordnas för kunskapsutbyte.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.