Measuring Climate for Innovation and Effects of Innovation Initiatives

Diarienummer 2014-05212
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Syftet med detta projekt har varit att utveckla och testa verktyg och metoder som stimulerar, mäter och skapar rätt klimat för kreativitet och innovation, och dessutom skapa förutsättningar för att Pfizer ska kunna skörda den kreativa kraften som finns i organisationen. Projektet har dessutom etablerat nya kontakter för att stärka organisationers innovationsförmåga och ett antal företag som vill ingå i framtida forskningsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Genom forskningsstudiens design har ny kunskap utvecklats kopplat till hur olika typer av mätningar relaterar till varandra samt hur feedback och coachning påverkar en innovationsmogen organisation som Pfizer. Genom det stora kontaktnät som byggts upp under projektets gång så finns goda möjligheter att i framtiden både skapa nya forskningsprojekt inom området och när metoden är validerad säkerställa en nationell spridning.

Upplägg och genomförande

Den huvudsakliga strategin bakom projektet har varit att kombinera två innovativa koncept, aktiviteter för och mätningar av innovation, för att stärka organisationers innovationsklimat. Genom att dela upp de deltagande teamen i två testgrupper möjliggjordes jämförelser mellan teamen samt förståelse kopplat till aktiviteternas påverkan på innovationsklimatet. En valideringsstudie med en organisation med likartade förutsättningar men med lägre innovationsmognad behövs.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.