Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Livsmedicin

Diarienummer
Koordinator Region Västerbotten - Region Västerbotten, Livsmedicin
Bidrag från Vinnova 498 872 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Underlag har tagits fram för etablerandet av testbädd för connected health, dvs digitala verktyg för att följa individers hälsa som kan användas för vård eller prevention. Syfte har förädlats under projekttiden för att vara långsiktigt hållbart och förankrat i intressenters behov, regionala utvecklingsstrategier, Agenda 2030 samt bidrar till ökad jämställdhet. Detta har förankrats i deltagande organisationer på politisk nivå, tjänstemannanivå samt på operativ nivå samt identifierade intressenter.

Resultat och förväntade effekter

Rapport innehållande bakgrundsinformation, behovsanalys, omvärldsanalys, genomlysning av tänkbara intressenter regionalt, nationellt och internationellt har genomförts för att bedöma lämplig roll i innovationsvärdekedjan samt hur testbädden kan interagera med närliggande innovationsinitiativ. Efter analyser har deltagande organisationer sett behovet av en testbädd för connected health både inom organisationerna samt externt. Projektplan för etablerande av testbädden har arbetats fram i samverkan.

Upplägg och genomförande

En genomlysning baserad på omvärldsanalys och intervjuer har legat till grund för utval av partsintervjuer samt workshops. Omvärldsanalysen utgår från regionala, nationella och internationella verksamheter, organisationer och resurser samt regulatoriska faktorer. Arbetet med intervjuer har skett iterativt och efterhand. Resultatet av intervjuer, workshops, olika dokument samt information från respektive organisations hemsidor har analyserats och sammanställts i rapportform.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03721

Statistik för sidan