Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Living Labs - design av framtidens mobilitet i den smartare staden med människan i centrum

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 7 183 810 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - augusti 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

AHA II projektet syftade till att utveckla en användarinvolverande metod för att samskapa designkoncept för framtida mobilitet tillsammans med både publika och privata aktörer. I projektet etablerades två designetnografiska urban living labs där studier av lokala värden, kunskaper, praktiker och framtidsvisioner blev grund för ett iterativt samskapande arbetssätt och två design koncept som presenteras i AHA -katalogen (https://aha2.hh.se/ ). Projektet har också utvecklat en verktygslåda för att transferera och skala upp arbetssättet till andra kontexter.

Resultat och förväntade effekter

Genom AHA II metodologin utvecklades två design koncept - ´community value based traveling´ och ´pop-up mobility hubs´ som är möjliga att transfererar och skala upp till andra kontexter. Projektets fokus på lokala värden och sätt att göra saker sätter vikten av att ta hänsyn till social hållbarhet i utvecklandet av framtida mobilitet. Projektbeskrivningen i AHA - katalogen och den medföljande workshopmaterialet förväntas göra det möjligt för andra aktörer att ta dessa perspektiv i liknande utvecklingsprocesser

Upplägg och genomförande

AHA-metodologin består av följande komponenter: designetnografiska aktiviteter (etnografiskt fältarbete och samskapande workshops med invånare och partners), skapande av designetnografiskt triggermaterial av etnografiska insikter och designetnografiska transformationsverktyg som bygger på analys av ovanstående komponenter. Sammantaget så bidrog analysen till en förståelse av det sociala värdet av en resa om går bortom kostnads- och tidseffektivitet som det primära målet för utveckling av mobilitet

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 januari 2023

Diarienummer 2019-04786

Statistik för sidan