Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lekande Lätt

Diarienummer
Koordinator Västra Götalandsregionen - Angereds Närsjukhus
Bidrag från Vinnova 421 600 kronor
Projektets löptid maj 2013 - maj 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Fetma är ett växande problem som orsakar stora samhällskostnader. Projektet avsåg att lära sig om ämnet utifrån olika perspektiv och identifiera problem som människor med fetma upplever för att kravställa en lösning som stödjer dessa personer till en hälsosam vikt. Målet är uppnått. Projektet avsåg också identifiera aktörer, dess intressen, syften, kompetens och nätverk för att skapa ett konsortium för hållbar innovativ utveckling. Detta konsortium ska arbeta för fler områden än fetma, över flera ämnesområden och över lång tid. Målet är uppnått.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det innovativa resultatet visar på att om inte människor med fetma känner balans och regelbundenhet avseende ekonomi, relation och biologisk rytm oaktat om de arbetar i skift, dagtid, nattarbete, är arbetssökande så kommer de inte att lyckas uppnå en hållbar livsstil utan fetma. Att fokusera enbart på matvanor och rörelse är således ett ineffektivt stöd. Projektets krav på lösning stödjer detta. Tänkbara nyttor med lösningen är färre personer med diabetes typ 2, högt blodtryck, ätstörningar, fettlever och minskade hjärt- och kärlsjukdomar.

Upplägg och genomförande

Projektet har gjort en litteraturstudie inom fetma och gamification samt en marknadsanalys, haft kunddialog med 29 personer som definierat sig ha fetma, genomfört en Hackathon och fört dialog med deltagare och forskare inom ämnesområdet om resultatet och fortsatt riktning inför Steg 2. Projektet har utformat en modell för hur ett konsortium för hållbar innovativ utveckling inom mHealth ska arbeta, dess innehåll, förutsättningar och ämnesområden. Projektet har ett manuskript baserat på litteraturstudien under granskning för publicering i internationell akademisk tidskrift.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00898

Statistik för sidan