Lean Automation Business

Diarienummer 2013-03323
Koordinator Blue Institute AB
Bidrag från Vinnova 870 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång 2014-01205-en

Syfte och mål

Målet - som det uttrycks i ansökan - är ett fortsatt projekt i kontinuum som med utgångspunkt i förstudiens resultat kan vara en resurs och en mötesplats för faktaspridning, inspiration och samtal där PiiA-konsortiet intressenter kan delta. Där syftet är att kontinuerlig garantera strategisk höjd i alla PiiAs aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Strategiska aktiviteter för PiiA som ska befrämja innovationsprogrammet genom att å ena sidan öka industrins förmåga att till sig ny teknik och omsätta den till affärsnytta. Företagsledarnas engagemang anser vi är en förutsättning för att det ska ske. å andra sidan att för PiiAs utvecklingsprojekt bidra till affärsmässighet och att projekten har förutsättningar till kommersiell framgång.

Upplägg och genomförande

Det första steget i studien baseras på ett större antal samtal med personer inom industrin och andra relevanta organisationer. I det andra steget har litteratur-, rapport- och artikelstudier gjorts där även global referenser värderats och vägts in. Instuderingen har skett av tekniska artiklar, rapporter och marknadsstudier och studier som berör kompetens och organisation. Det tredje steget i processen har gått ut på att reducera antalet faktorer och prioritera de som kan ha mest påverkan när det gäller att omsätta IT- och automationsteknik till affärsmässig konkurrenskraft.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.