Kvalitetssäkra lärares lärande och kompetens (KVAL)

Diarienummer 2018-03442
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Interactive AB Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Den snabba förändringstakten i samhället skapar stora behov av kompetensutveckling inom skolan och idag investerar skolhuvudmän årligen stora belopp i lärares och ledares lärande. Samtidigt saknas verktyg och metod för att mäta och följa upp effekterna av dessa insatser. I detta projekt knyts etablerade metoder samman för att göra det möjligt att bedöma om en viss kompetensutvecklingsinsats har haft avsedd verkan och om en arbetstagare har erhållit den kompetens som efterfrågats. Målet är att utveckla ett anpassat digitalt mätverktyg speciellt för skolan.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kan, fullt genomfört, förväntas bidra till: * mer effektfulla investeringar i kompetensutvecklingsinsatser, primärt inom utbildningssektorn * en förbättring av utbildningssystemets kapacitet * att öka kvalitet och status inom ett nationellt bristyrke * att lyfta fram och synliggöra läraryrkets professionalism * ökade kunskaper om livslångt professionellt lärande * utvecklingen av ett funktionellt digitalt verktyg som stöd för ett mer effektfullt, professionellt livslångt lärande.

Planerat upplägg och genomförande

Första projektfasen handlar om att utveckla och fördjupa projektbeskrivning och genomförandeplan för att finna bra metoder för att mäta, analysera och följa upp för en mer fullskalig, digital lösning. För detta kommer ett fördjupat underlag att tas fram som ska belysa befintlig forskning, relevanta exempel på kvalitetssäkring av lärande- och utvecklingsprocesser och potentiella tekniska lösningar. Fas ett innebär också att säkerställa att fler relevanta aktörer engageras i projektet. Arbetet drivs i projektform inklusive tematiska workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.