Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

Diarienummer 2014-06250
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 440 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2014-05733-en

Syfte och mål

Förstudiens syfte har varit att undersöka potentialen av effektivisering av in- & kringfartslogistik för godstrafik i storstadsregionerna samt att belysa kringfartslogistikens betydelse i logistikinfrastrukturen och dess samhällspåverkan. Syftet har uppnåtts, då förstudien belyser att trängselproblematiken är stor på kringfartsleder samt att transportsystemet uppfattas som sårbart, men samtidigt konstaterar att det finns goda möjligheter till effektivisering och ökad kapaciteten i befintlig infrastruktur genom dynamisk prioritering av samhällsnyttig transport.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i ett antal konkreta åtgärder som i en implementering kan bidra till flera av målen i Färdplan för effektiva och uppkopplade transporter, och bedöms vidare bidra till flera av effektmålen, så som ökade transportvolymer med minimal miljöeffekt, skapande av nya affärsmöjligheter och ökad kompetens inom området. Vidare bidrar förstudien till tillgänglighetsmålen och transportföretagens konkurrenskraft med nytänkande transportupplägg kopplat till integrerade lösningar mellan fordon och infrastruktur, som tydligt understryks i färdplanen.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes som ett samarbete mellan Closer/LSP, DB Schenker, Trafikverket, Chalmers, KTH, AB Volvo och Scania. Parterna har ansvarat och bidragit med olika delar av studien. Samordning av projektet har skett via regelbundna möten där förstudiens 6 arbetspaket diskuterats och koordinerats. Datainsamling har skett genom litteraturstudier samt intervjuer med transportörer, transportköpare och andra intressenter. Det adresserade ämnet är oerhört komplext och det kan konstateras att för att komma vidare krävs bredare samverkan med fler intressentperspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.