Kravspecifikation för Intelligent Tillträdeskontroll 74 ton

Diarienummer
Koordinator Trafikverket
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - juli 2016
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Effektiva och uppkopplade transportsystem
Slutrapport 2015-02296sv.pdf (pdf, 1743 kB)

Syfte och mål

Syftet med projektet är framförallt att precisera de minimikrav som inledningsvis ska gälla för ITK-system men även att föreslå vägen framåt mot mer avancerade krav. Första nivån/systemet ska utgå från: Egenkontroll genom användning av befintliga fleet management system och att vissa delar tillåts vara manuella under en övergångstid. Detta har vi nått i projektet men vi har fortfarande juridiska frågor kvar som måste lösas.

Resultat och förväntade effekter

Vi har tagit fram ett förslag på specifikation för ett ITK-system som är baserat på befintliga Fleet management system och det är baserat på egenkontroll. Det kan användas vid för att kontrollera att 74-tons fordon inte kör utanför det vägnät som det är tillåtet på vilket skulle orsaka förtida nedbrytning av vägar och broar. Systemet kan även användas till att följa upp dispensfordon och ADR (farligt gods) fordon.

Upplägg och genomförande

Litteraturgenomgången kompletterades med en internationell workshop, analys av den svenska piloten av det Australiska IAP-systemet, HCT-demonstratorerna, färdskrivare och vägavgifter, och två workshops med de viktigaste intressenterna. En bruttolista på krav togs fram. Några föreslogs bli obligatoriska, andra rekommenderades. Dessa kompletterades med analys av 13 användningsfall för olika användare. Kraven preciserades som prestationer, inte som teknisk utformning, för att stimulera innovation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2020

Diarienummer 2015-02296

Statistik för sidan