Kompetensutveckling inom optimering av EBM-teknologin

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi material och ytor - medicinteknik
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Syftet för projektet var att få till ett utökat erfarenhetsutbyte mellan alla deltagare i projektet genom att uppfylla målet för en ökad rörlighet mellan projektdeltagare i huvudprojektet OPTIPAM. Genom att låta expert vara på plats hos slutanvändare har ett erfarenhetsutbyte mellan dessa parter nåtts. Dessa erfarenheter har förmedlats till de gemensamma parterna inom huvudprojektet. Detta har gjort att målet uppnåtts och projektets syfte tillgodosetts.

Resultat och förväntade effekter

Genom systematiska studier har en ökad förståelse för den avancerade processen Electron Beam Melting (EBM) utbytts mellan expert och slutanvändare. Detta har gjort att slutanvändare på ett snabbare och effektivare sätt har tagit till sig möjligheterna och begränsningarna som finns i EBM-processen. Samtidigt har expert fått erfarenhet om de utmaningar som kommersiell användare av processen ställs inför och vilka resurser som finns för att möta dessa utmaningar. De förväntade effekterna har uppnåtts genom att en ökad kunskapsnivå erhållits hos alla parter.

Upplägg och genomförande

I projektet har expert varit på plats hos slutanvändare och utfört studier för att tydligt visa på de möjligheter och begräsningar som finns med teknologin (EBM). Genom att slutanvändare har fått en ökad förståelse för tekniken kan slutanvändare på egen hand utföra optimeringar i processen för att möta sina utmaningar i kommersiell produktion. Då expert varit på plats i totalt 7 dagar hos slutanvändare har expert fått insikt i de förutsättningar som råder och de utmaningar slutanvändare ställs för. Expert har fått öka sin kunskap och anpassa utifrån de erfarenheter expert fått.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05830

Statistik för sidan