Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor

Diarienummer 2015-00456
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Borås
Bidrag från Vinnova 8 178 586 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment 2015 (spring)

Syfte och mål

Med hjälp av representanter för alla aktörer i värdekedjan vill vi få en optimal kunskap om problematiken kring översvämningar i staden och maximera möjligheterna till implementering av framtagna lösningar. Projektet har tagit fram nya multifunktionella hårdgjorda urbana ytor. Ytor som kan hantera dagvatten, skyfall och samtidigt klara av trafiklaster och ge stadsträden bättre levnadsvillkor. De nyutvecklade lösningarna är utprovade i fullskalelaboratorium och i flera städer. Korta beskrivningar finns på hemsidan. Alltfler städer bygger redan idag enligt våra modeller.

Resultat och förväntade effekter

Nya konstruktioner för hårdgjorda ytor finns framtagna med verifierad funktion. Fria webbaserade verktyg för dimensionering av trafiklaster och dagvatten finns på hemsidan. Verktyg har skapats för kommunerna att implementera våra lösningar i form av beslutsstöd. Förväntade effekter är en snabb spridning av pilotanläggningar i hela Sverige, vilka öppnar vägen till en reguljär och mer hållbar, hantering av dagvatten. Detta ger mer jobb för industrier och konsulter samt bättre kommunal integrering vid planering av dagvattenhantering, hårdgjorda ytor och trädplanteringar.

Upplägg och genomförande

Existerande dagvattenlösningar, policys och regelverk är kartlagda och i flera fall är förslag till förbättringar framtagna. De mest realistiska konstruktionerna utprovades i VTIs fullskaleanläggning och optimerades i steg 3 där flera olika väl fungerande lösningar för trafikerade ytor är framtagna och verifierade, både i lab och i fält. Nya konstruktioner av hårdgjorda, dränerande ytor och substrat för stadsträd är framtagna och implementeras nu i alltfler städer. Konceptet sprids framgångsrikt inom och utanför Sverige med seminarier och utbildningar.

Externa länkar

Projektets nya hemsida med lay-out fokuserad på information och stöd till målgrupperna

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.