Klassificering och riskbedömning av textil för materialåtervinning

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 2 195 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utvecklings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Detta projekt avser ta fram ett verktyg/modell för kategorisering/klassificering av textilt material ämnat för materialåtervinning. Detta specifikt avseende riskbedömning för kemikalieinnehåll samt de eventuella restriktioner detta sätter på användningsområde för återvunnet textilt material. Kategoriseringen av textilt material kopplas på detta sätt samman med ett antal olika analyspaket för bedömning av inkommande textilt material. Projektets mål är att säkerställa kvalitet på återvunnen råvara och koppla denna till relevanta tillämpningsområden.

Förväntade effekter och resultat

Det finns i industrin ett uttalat behov av att säkerställa kvaliteten hos återvunnet material som ska processas och sättas på marknaden i nya produkter. Också hos Naturvårdsverket är det tydligt att frågan om kemikalier i textil och de implikationer dessa ger för en produkt baserad på återvunnet material är mycket viktig. Vi önskar lägga grunden för en eventuell framtida certifiering eller någon typ av märkning av återvunnet material då detta är en viktig förutsättning för framtida storskalig användning av återvunnen textil.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avser resultera i en kategorisering/klassificering av textilt material ämnat för materialåtervinning. Kategoriseringen av textilt material kopplas samman med ett antal olika analyspaket för bedömning av inkommande textilt material. 1.Kategorisering/klassificering av material baserat på fiberinnehåll och produkttyp. Utgångspunkten för detta är existerande material/kemikaliematriser 2.Identifiering av relevanta farliga kemikalier per klass samt toleransgränser relaterat till möjliga slutprodukt-kategorier 3.Analyspaket kopplade till punkt 1 och 2

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03076

Statistik för sidan