Kärnfulla egenskaper hos sandwichmaterial för högvolymproduktion

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Syfte och mål

Projektets hypotes var att två nya typer av nya laminatkärnor, i metall respektive trä, hade potential att klara både lättviktskrav och produktionskrav, och därmed bidra till svensk fordonsindustris färdplan. Projektets mål uppnåddes inom projektets ramar, dvs. teknisk prestanda, kostnader, implementerbarhet och materialens livscykelanalys utvärderades och underlag till fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser mot implementerbara lösningar genererades.

Resultat och förväntade effekter

Industrin ser laminat som ett alternativt lättviktsmaterial men i dagsläget är införandet av dessa nya material inte ett prioriterat område. Materialens låga vikt och ljuddämpande förmåga är dock en svårslagen kombination varför intresset och behovet kring implementering förväntas öka. CoreWich-projektet har starkt bidragit till att Swerea IVF kunnat bygga upp kunskap och kompetens för att lotsa svensk industri i kommande forsknings- och utvecklingsprojekt, både nationellt och på EU-nivå.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i fem steg: 1. Identifiera lämpliga applikationer i samråd med intressenter. 2. Framställa prototyper av sandwichmaterialen. 3. Tekniskt utvärdera prestanda, kostnader, implementerbarhet och livscykelanalys. 4. Ta fram underlag för fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser mot implementerad lösning 5. Sprida resultaten till svensk industri. Samtliga delmål kunde genomföras och uppfyllas inom projektets ramar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.