Kalejdoskop - verktygslåda för normkriskt och inkluderande kulturarvsarbete

Diarienummer 2015-03907
Koordinator LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN - Länsstyrelsen i Örebro
Bidrag från Vinnova 448 750 kronor
Projektets löptid november 2015 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Mångfaldslabbet - normkritisk innovation genomförandeprojekt 2015

Syfte och mål

Syftet har varit att ta fram metoder och stödjande verktyg för att bredda perspektiven på kulturmiljön och inkludera fler aktörer i de processer som ingår i kulturmiljöarbetet. Sådana processer kan t ex handla om värdering, urval, vård, kommunikation och framtagande av kunskapsunderlag för samhällsplanering. Projektets mål har varit att ta fram en digital verktygslåda för inkluderande och normkritiskt kulturmiljöarbete. Genom publiceringen av verktyget Göra Sverige dels på länsstyrelsernas gemensamma intranät och dels som en extern webbsida har projektets mål uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

En digital verktygslåda "Göra Sverige" finns tillgänglig för alla som arbetar med kulturmiljörelaterade frågor. Under de workshops som lett fram till verktygslådans innehålla har kulturmiljöarbetet genomlysts vilket i sig skapat bredare förståelse för olika aktörers förutsättningar att delta i kulturmiljöarbetet. De förväntade effekterna är att verktygen kommer att användas i ärendehantering, projekt, förmedling, framtagande av kunskapsunderlag men också i arbetsplatsers utveckling av kulturmiljöarbetet, t ex vid diskussion av arbetsplatsers värdegrund.

Upplägg och genomförande

Under arbetet har företrädare för t ex myndigheter, institutioner, forskning och civilsamhälle deltagit i workshops för att ge perspektiv på vad kulturmiljöarbetet innebär. Vi har testat olika metoder, samlat in case, tagit fram förklarande texter, en checklista och skapat ett bibliotek med nyckeltexter. Arbetet har löpande diskuterats i projektets styrgrupp, som representerar projektets parter, som i sin tur har för att förankra projektet i respektive organisationer. Arbetets upplägg har fungerat väl i förhållande till projektets syfte.

Externa länkar

Verktygslåda består av metoder, förklarande texter, case och nyckeltexer för inkluderande kulturmiljöarbete

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.