Internetdatalab

Diarienummer 2017-02829
Koordinator Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Syfte och mål

Ansökan avser att etablera ett datadrivet labb för det tematiska området Internetanvändning inom vilket flera projekt ska drivas för olika ämnesområden. En första satsning görs för området ”preventionssamverkan”, för att öka den digitala tryggheten i Sverige. Genom att starta projekt inom flera olika ämnesområden ska labbet tillgodose olika intressentgrupperingars behov

Förväntade effekter och resultat

Inom området preventionssamverkan arbetar idag flera organisationer med det gemensamma intresset att enklare synliggöra när Aktiebolaget används som verktyget för ekonomisk brottslighet. De medverkande i projektet skall tillsammans utveckla sin metodik, verktyg och datamängder som de sedan ska kunna användas i sitt eget arbete. En förutsättning är att genomföra en juridisk analys av labbets verksamhet, en sådan är påbörjad men inte slutförd.

Planerat upplägg och genomförande

Labbet ska etableras under perioden 2017-07-01--2018-06-30 under ledning av IIS. En arbets- och en styrgrupp kommer att bildas med representanter från de medverkande. Intresseanmälan har redan erhållits från flera organisationer och fler förväntas följa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.