Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovativ samverkan för en modern landsbygd

Diarienummer
Koordinator Tranås kommun - Kommunledningen
Bidrag från Vinnova 2 042 903 kronor
Projektets löptid november 2016 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Insatserna har utgått från organisationens ordinarie strukturer, arbetsmetoder samt anpassats till aktuella behov och förutsättningar. Metoden har bidragit till att uppnå medarbetarnas engagemang, delaktighet samt skapat nya idéer till förbättringar och innovationer. Att stärka medarbetarnas egen kompetens för utvecklings- och innovationsarbete har varit central. Med kunskap och erfarenhet omsatt i praktisk handling har grund för naturligt arbetssätt lagts i pilotgrupperna, vilket sprids i deras nätverk. Plan för spridning i hela organisationen är under framtagande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Med kompetensutveckling om innovation för ledning samt funktioner för utveckling, har insikt och kunskap förbättrats och gett en grund för långsiktigt, strategiskt och systematiskt innovationsarbete. Ett arbetssätt för att säkerställa bästa nyttjande av skattemedel. En attraktiv arbetsgivare tillvaratar insikter och idéer från medarbetare, vilket projektet bidragit till. Utmaningar i ordinarie verksamhet har identifierats, idéer tagits fram, nya eller förbättrade arbetsmetoder har utvecklats och därefter implementerats i ordinarie verksamhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har utgått från kommunens värdegrund och tidigare kommungemensamt systematiskt förbättringsarbete. En kvalitetssäker grund för vidareutveckling till medarbetardriven innovation med kultur, struktur och systematik som röd tråd i arbetet. Med fokus på delar av organisationen, gränsöverskridande arbete, grundläggande struktur för idéhantering och flera av insatserna implementerade i ordinarie verksamhet, finns en ny och förbättrad utgångspunkt för fortsatt innovationsarbete i organisationen. Men det är ett långsiktigt arbete, att ändra kultur tar tid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2020

Diarienummer 2016-03988

Statistik för sidan