Innovativ proteinproduktion för cirkulära näringsflöden och bättre djurhälsa

Diarienummer
Koordinator HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Bidrag från Vinnova 307 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet i stort är att hitta nya vägar för att få fram nytt proteinfoder till fjäderfä som kan bidra till bättre djurhälsa och mer lokala och hållbara näringsflöden. Målen var i detta steg att identifiera aktörer till ett genomförandeprojekt, planera för uppskalnings- och utfodringsförsök samt identifiera hämmande lagstiftning och regeltolkning. Planerna angående uppskalningsförsök av insekter avvecklades under projektets gång, men i övrigt har målen uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Denna första del av projektet resulterade i att en stor mängd information samlades in. Dels kring vad som redan görs inom projektområdet men också vilka behov som föreligger. Efter denna analys riktades fokus i projektet mot att hitta nya vägar för att få fram olika typer av proteinmjöl för att tillgodose det behov som förefaller i näringen. Fler aktörer lokaliserades och knöts till projektet för att tillsammans ta nya steg mot innovativa lösningar.

Upplägg och genomförande

Upplägget på projektet bestod i att samla in underlag och kunskap om projektområdet genom workshops, samtal och intervjuer med ett stort antal aktörer. En betydande del av kunskapen har även förvärvats vid genomgång av de lagtexter och förordningar som idag reglerar användningen av fodermedel till livsmedelsproducerande djur. Med hjälp av detta underlag kunde man på ett bra sätt fokusera projektet mot utmaningen med störst behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 januari 2020

Diarienummer 2018-03364

Statistik för sidan