Innovation genom processintegration av metallurgiska processer

Diarienummer 2014-05169
Koordinator SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova 496 197 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Modellinventering Mefos. CHAR(13) + CHAR(10) Inventering av utmaningar hos industrin som är relevanta ur ett integrationsperspektiv genom två genomförda workshoppar. Två projektområden har analyserats inkl. en omfattande omvärldsanalys. En ansökan till PiiA för ett av de analyserade projektområdena har inlämnats den 8:e April 2015 (Pi-SKALP). Ett projektkonsortium där en hel värdekedja representeras: universitet, institut, leverantör och anläggningsägare. Koordinering med ett annat PiiA förstudie projekt (BOP-GV) har initierats och fortsätter efter avlutad förstudie.

Resultat och förväntade effekter

Potential fortsättning: 2-3% minskning av kostnaderna kan uppnås genom enkla justeringar av skrotmixen. Ytterligare 2-3%, totalt 4-6%, kan sparas genom förändringar i inköps- och skrotlastningsstrategin. Besparingar på 9-15% är möjliga och kräver troligtvis import av skrotmaterial. Höganäs indikerar att processintegration applicerat på ståltillverkning med full energifokus ger en energibesparing på ca 8% och att en kostnadsoptimering ger en energibesparing på ca 4.5%. Prevas bedömer plattformen som produktifierbar med god marknadspotential.

Upplägg och genomförande

Projektgenomförandet har karakteriserats av ett brett och öppet sammarbete mellan samtliga representanter från industri och forskning. Projektledaren har utdelat hemläxor innan workshoppar som därefter diskutetrats under workshoppar och bildat resultaten i projektet. Projektet har följt tid- och resultatplan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.