Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Införande av virtuella vägväderstationer med hjälp av uppkopplade fordon

Diarienummer
Koordinator Nira Dynamics AB
Bidrag från Vinnova 360 000 kronor
Projektets löptid maj 2022 - maj 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektet syftade till att genom uppkopplade fordon generera en geografiskt mer heltäckande och kostnadseffektiv vägyteinformation än vad dagens VVIS system är kapabelt till. Dagens VVIS är kostsamma, kräver underhåll och är inte skalbara på samma sätt som uppkopplade fordon. Uppkopplade fordon i sin tur är ett mer skalbart sätt att införskaffa sig mätdata, nackdelen är att de endast mäter en delmängd av VVIS. Projektmålet var att ta fram en prototyp för virtuella vägväderstationer för att sedan under vintern utreda om detta skulle vara till nytta för en kommuns vinterväghållning.

Resultat och förväntade effekter

Prototypen som togs fram ansågs inte vara tillräckligt nyttoskapande för vinterväghållningen. Anledningen var att den endast presenterade nulägesdata. Vinterväghållningen kände inte att det gav tillräcklig information som beslutsstödssystem. De behöver prognoser och detta verktyg kan således inte konkurrera med tjänster som SMHI trots deras lägre geografiska upplösning. Däremot upptäckte kommunen ett stort värde i vägfriktionsdatan. Inte som stöd för beslutsfattning, utan snarare för att för första gången kunna följa upp utfallet av vinterväghållningen.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet var att 1. Intervjua slutanvändaren kring deras problem och behov. 2. Utveckla en mjukvarutjänst som täcker behoven. 3.a. Slutanvändaren testar tjänsten skarpt under vintern. 3.b. Användning, resultat och feedback diskuteras under projektmöten 4. Agera på feedback och gör korrigeringar i tjänsten 5. Dra slutsatser kring nyttan av tjänsten. I början av vintern upptäcktes även ett oförutsett kvalitetsproblem med modelleringen av vägytetemperaturen. En utvecklingsinsats utfördes och problemen rättades till.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Diarienummer 2022-00182

Statistik för sidan