Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Individualisering och medborgarjournalistik - en likriktning eller möjlighet till mångfald?

Diarienummer
Koordinator VÄSTERBOTTENS-KURIRENS MEDIA AKTIEBOLAG - Västerbottens-Kurirens Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 497 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Övergripande målsättning med projektet är att utvärdera användbarheten i digitala tekniker, arbetsmetoder, processer som ökar relevansen i dagspressens nyhetsinnehåll. Vår slutsats är att individualisering är nödvändigt för att nyhetsrapportering ska upplevas som mer relevant än den upplevs vara idag. Samskapande har en positiv inverkan på upplevd relevans. Tekniker för såväl individualisering som samskapande har indentifierats och testats. Ökad relevans ger ökad köpintention.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet identifierade möjligheten att minska demokratiunderskottet genom att fler medborgare tar del av nyheterna. Basen för att hitta nya läsare var att hitta former att öka kundvärdet. Redan efter steg 1, initiering, kan projektet identifiera möjliga stärka kundrelationer genom en öka konverteringsgrad, dvs läsaren väljer en digital version av tidningen snarare än att säga upp prenumerationen. Detta kan naturligtvis också bero på andra insatser, men bådar gott. Nya prenumeranter tillkommer också i något högre grad än tidigare.

Upplägg och genomförande

Efter omfattande samtal, intervjuer och enkätstudier med intressegrupperna läsare, publicister och annonsörer har vi identifierat ett antal behov. Under projektet har olika lösningar, tekniker och metoder diskuterats, testats och utvärderats. Slutsatsen är att individualisering, samskapande och möjlighet till fakta kontroll ökar den upplevda relevansen. Ökad relevans ger ökad köpintention. Sammantaget kan detta stärka mediahusens konkurrensförmåga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01266

Statistik för sidan