iCare4Fyrbodal - idésluss för samverkan som stöd för innovationsledning i kommuner

Diarienummer
Koordinator Uddevalla kommun - Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Syfte och mål

Att stimulera systematisk utveckling, implementering, spridning och nyttiggörande av innovativa idéer och därigenom bidra till ökad samhällsnytta och tillväxt. En prioriterad del är att skapa förutsättningar inom deltagande kommuner att leda och organisera för att stimulera innovationsförmågan genom att integrera kvalitetsledning med innovationsledning och genom kompetensutveckling för att stärka en innovativ kultur, stödjande ledarskap och metodkompetens. Detta för att erbjuda en kreativ och stimulerande arbetsmiljö och ta vara på kraften hos chefer och medarbetare.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är att idéslussen på ett hållbart sätt: (1) är en integrerad del i verksamhetens kvalitetsledningssystem genom att utveckla en strukturerad process för att identifiera och fånga behov i verksamheten, (2) ger kvalificerat stöd åt idégivare genom inkubationsprocesser för idéutveckling, implementering, kommersialisering och innovationsupphandling, (3) utgör ett gränssnitt för att sammanföra idéer/idégivare med andra aktörer i det befintliga innovationssystemet, (4) stimulerar lärande, utveckling och spridning av resultat från innovativa ideér.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består förutom av projektparterna, av en referensgrupp med externa experter som rådgivare. Likaså involveras ett stort antal individer på olika nivåer i kommunerna genom att projektet integreras i ordinarie utvecklingsarbete med kvalitetsledning. Projektet är uppdelat i flera arbetspaket där ovanstående representanter i olika grad kommer delta i workshops, arbetsgrupper, kompetensutveckling och erfarenhetskonferenser. Därigenom förväntas resultatet nå både bredd och djup för att säkerställa systematik och långsiktighet i fortsatt innovationsarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2016

Diarienummer 2016-04012

Statistik för sidan