HMI för aktiv säkerhet del 2

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 778 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-10-19

Syfte och mål

Syftet med projektet var att: a) Utveckla ett varningskoncept för aktiv säkerhet med målet att ge en hög effektivitet och acceptans. Resultaten visar att vissa varningar gav bättre acceptans än andra samt att falskvarningar måste minimeras. Vidare bör konceptet för adaptivitet vidareutvecklas. b) Undersöka förväntningar på automatiserad körning ur ett individperspektiv för att användas vid systemutformning. Två huvudinriktningar kan ses; en där man vill ha hjälp med de långa, tråkiga körningarna och en där man vill ha hjälp i svåra körsituationer.

Resultat och förväntade effekter

Ett varningskoncept som adresserar distraktion, trötthet, avåkning och upphinnandeolyckor har utvecklats och utvärderats. Den har gett ökad kunskap om hur varningssystem för aktiv säkerhet bör utformas. Resultaten kommer att användas av Autoliv och VTI i deras framtida verksamheter. Den teknologi som använts är fortfarande under utveckling. Dock har projektet visat på hur olika system kan använda gemensamma komponenter. Den utrustade bilen har varit ändamålsenlig och varit en stor tillgång för alla parter i projektet.

Upplägg och genomförande

Saab gick tyvärr i konkurs under projektets gång vilket belastat projektledningen med mycket extra arbete. Detta gjorde också att provbilen blev indisponibel och att projektplanen fick modifieras. Istället för en simulatorstudie på Saab genomfördes en studie på automatiserad körning i form av fokusgrupper. Projektets slut fick också senareläggas. I övrigt har projektdeltagarna visat högt engagemang. De möten som hållits har fört projektet framåt och de genomförda studierna har genererat bra data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.