High-resolution characterisation of secondary carbide precipitation in martensitic steels

Diarienummer 2018-04412
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Research infrastructure - utilisation and collaboration: Industrial pilot projects for neutron and photon experiments at large scale research infrastructures

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att fördjupa redan utfört arbete i ett relaterat ett projekt (Framtidens Materialdesign). I befintligt projekt kopplas en högupplöst mätmetod, Small Angle Neutron Scattering (SANS) med avancerade simuleringar i syfte att validera beräkningsverktyg för legeringsutveckling. Fokus för aktiviteterna är det tidiga stadiet av kärnbildningen, vilket ger naturliga svårigheter då karbiderna i dessa martensitiska stål är i nanometer storlek.

Förväntade effekter och resultat

Kommersiella låglegerade stål och verktygsstål får sin hårdhet genom härdning och karbidutskiljning. Det industriella behovet är nu att förstå denna utskiljningsprocess, och hur den kan simuleras med beräkningsverktyg. Med riktade försök ökas materialförståelsen, och validerar beräkningar, vilket efter projektets slut kan appliceras på andra legeringar och processer som stöd i materialframtagningen.

Planerat upplägg och genomförande

Mätningar som genererar information från större materialvolymer, som erhålls med SANS, kompletterar tidigare analyser från metoder som TEM och APT vilka är mer lokala mätmetoder. Speciellt intressant är in-situ observationer av karbidutskiljning vid kontinuerlig värmning. Försök är planerat vid ISIS Neutron and Muon source (UK). Deltagande parter är SSAB EMEA AB, Uddeholms AB, Chalmers Tekniska Högskola, samt Swerim AB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.