Het fjärrkontroll

Diarienummer
Koordinator Science Park Mjärdevi AB - Mjärdevi Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 347 407 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektets syfte var att stärka Linköping kommun, och andra liknande offentliga organisationer, i arbetet att digitalisera verksamheten med hjälp av IoT, för att öka dess kvalitet och effektivitet. Detta gjordes genom ett pilotprojekt inom effektivisering av fjärrvärme där en prototyp skapades för förbättrad fjärrvärmedrift med syfte att bidra till minskad klimatpåverkan. Ett mål var att sprida projektresultat vilket har gjorts via pressmeddelanden och offentliga framträdanden.

Resultat och förväntade effekter

Med hjälp av den prototyplösning för sensorering och analys av mätdata som utvecklats inom projektet kan drift av fjärrvärmenätet effektiviseras vilket bland annat förväntas bidra till minskad klimatpåverkan. En grund har lagts i projektet för att fortsatt testa och vidareutveckla förvärmning av fjärrvärmesystemet. En optimeringsmodell har använts för att skala upp analysen till hela det regionala energisystemet för att kunna dra slutsatser om kostnader och klimatpåverkan i större skala.

Upplägg och genomförande

Ett stort antal sensorer och därtill hörande kommunikationslösning installerades i Tekniska verkens fjärrvärmenät. Mätvärden från sensorerna samlas in i en cloud-miljö varpå de visualiserades som en del i analysen av den förbättrade driften. Mätdatan skalades sedan upp mha en optimeringsmodell för att ge underlag för en större generaliserbarhet av resultaten. Projektdeltagare var Science Park Mjärdevi, Tekniska verken i Linköping AB, Ericsson AB och gruppen för Energisystem vid Linköpings Universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03893

Statistik för sidan