Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk

Diarienummer 2017-05387
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE - SIS, Swedish Standards Institute
Bidrag från Vinnova 4 496 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme Bioinnovation

Syfte och mål

En av de viktigaste faktorerna för bioekonomins framgång och acceptans i samhället är att kunna visa att detta är en hållbar lösning genom trovärdiga underlag och gemensamma verktyg. Standarder ger ett ramverk, men behöver kompletteras. Projektet kommer att förenkla för alla aktörer i värdekedjan att använda standarderna och ger tillförlitliga underlag för kommunikation om svenskt skogsbruk och dess hållbarhet. Projektet tar fram nya produktkategoriregler (PCR) och svenska dataset för LCA samt en handbok kopplad till EN 16751 "Biobaserade produkter - Hållbarhetskriterier".

Förväntade effekter och resultat

Projektet bidrar till att skapa mervärde för biobaserade produkter och kan även hjälpa till att hitta sätt att gynna biobaserat vid upphandling. Ett förenklat arbetssätt för alla delar av värdekedjan leder till lägre kostnader och högre transparens, vilket bör leda till ökad saklighet och högre motivation för hållbart agerande. Svenska aktörer ges möjlighet att vara proaktiva i hur standarderna ska tillämpas på svenskt skogsbruk samt får en väl underbyggd bas för kommunikation i hållbarhetsfrågor, vilket kan ge konkurrensfördelar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs tillsammans med en mängd intressenter. Det kommer ha en styrgrupp med bred representation. Denna samt framtagandet av handboken har ett konsensusbaserat arbetssätt. LCA-arbetet inleds med en behovsanalys. Sedan tas PCR:er fram för de tre grundsortimenten sågtimmer, massaved och energisortiment. Tillförlitliga svenska sekundärdataset tas fram. (I dagsläget är vissa data föråldrade, data som inkluderar biogena kolflöden och som återspeglar svenskt skogsbruk saknas.) Kommunikation och kunskapsspridning är en viktig aspekt för alla delar i projektet.

Externa länkar

Länk till projektet på BioInnovations hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.