Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier - En analys av offentlig & privat sektor på kommunal nivå

Diarienummer
Koordinator Emmaus Stockholm
Bidrag från Vinnova 722 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att den offentliga och privata sektorn på kommunnivå ska kunna samverka och gynna en hållbar hantering av textilier. Målet med projektet är att hitta en affärsmodell som bidrar till en omställning till cirkulär ekonomi och som ökar incitamenten för kommuner att bidra till en hållbar utveckling gällande textilier. Att ta bättre hand om de textilier som vi redan köpt är den mest effektiva miljöåtgärden.

Förväntade effekter och resultat

Textilindustrin är den näst mest förorenande branschen i världen. Genom projektet vill vi öka samarbetet och interaktionen mellan kommuner och privata och offentliga aktörer. Vi förväntar oss en ökad medvetenhet om textiliers negativa påverkan på miljön hos kommuner som efter projektet har större incitament att påbörja omställningen till en cirkulär ekonomi. Invånare i kommunerna får en större förståelse för vikten av att hantera sina avlagda textilier på ett ansvarsfullt sätt.

Planerat upplägg och genomförande

Kommuners befintliga textilhanterings modeller identifieras och analyseras. Under projektet undersöks vilka faktorer som interagerar för att skapa en hållbar modell som underlättar en omställning till en cirkulär modell av textilhantering. Hur kan hanteringsmodellerna förbättras med målet att på sikt kunna tillämpas i alla Sveriges kommuner? En stor del av projektet ägnas också åt informationsspridning och kunskapshöjning bland kommuner och invånare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04709

Statistik för sidan