Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Grön Nano - Innovativ vattenbehandling

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Inititeringsprojektets syfte är att närmare sammanföra aktörer inom urban dagvattenhantering för utveckla planer och tankar kring grön infrastruktur och avancerade teknik - i samverkan inom den totala ramen för samhällsutveckling. Projktet har nått måluppfyllelse då ett antal WP (Work Package) har identifierats och parter som kan ingå har klarlagts samt vidtalats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projekttiden har företrädare från helt olika verksamheter med anknytning till urban dagvattenhantering träffats och arbetat samman med förberedda teman och frågeställningar. Resultatet som framkommit är en stor entusiasm och vilja till förbättring och utveckling i gruppen, de hinder och trösklar som finns har lyfts och samsyn synes finnas i detta.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet är baserat på parternas insatser och inspel vid två separata projektmöten, det första i Knivsta 16-17 oktober 2013 och ett avslutande möte på Clarion/Arlanda 22 januari 2014. Projektsammakomsterna har utkristalliserat sig som basala i projektets framdrift - dessutom effektiva både innehållsmässigt och sett till tidsåtgång. Separata platsbesök har dessutom dessemellan gjorts vid VegTech AB i Vislanda och Purac AB i Lund. Besöken föranleddes av ett behov att bättre förstå produktsortiment och marknadsbas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00856

Statistik för sidan