Grön Nano - Innovativ vattenbehandling

Diarienummer 2013-00856
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Genomfört
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Syfte och mål

Inititeringsprojektets syfte är att närmare sammanföra aktörer inom urban dagvattenhantering för utveckla planer och tankar kring grön infrastruktur och avancerade teknik - i samverkan inom den totala ramen för samhällsutveckling. Projktet har nått måluppfyllelse då ett antal WP (Work Package) har identifierats och parter som kan ingå har klarlagts samt vidtalats.

Resultat och förväntade effekter

Under projekttiden har företrädare från helt olika verksamheter med anknytning till urban dagvattenhantering träffats och arbetat samman med förberedda teman och frågeställningar. Resultatet som framkommit är en stor entusiasm och vilja till förbättring och utveckling i gruppen, de hinder och trösklar som finns har lyfts och samsyn synes finnas i detta.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet är baserat på parternas insatser och inspel vid två separata projektmöten, det första i Knivsta 16-17 oktober 2013 och ett avslutande möte på Clarion/Arlanda 22 januari 2014. Projektsammakomsterna har utkristalliserat sig som basala i projektets framdrift - dessutom effektiva både innehållsmässigt och sett till tidsåtgång. Separata platsbesök har dessutom dessemellan gjorts vid VegTech AB i Vislanda och Purac AB i Lund. Besöken föranleddes av ett behov att bättre förstå produktsortiment och marknadsbas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.