Grafenoxid - ett nytt smörjmedel i industriella tillämpningar

Diarienummer 2015-01467
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research - Västerås
Bidrag från Vinnova 1 582 906 kronor
Projektets löptid september 2015 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång Grafen

Syfte och mål

Projektets mål har varit att utveckla ett för industrin relevant smörjsystem baserat på grafenoxid (GO). Två specifika system har utvärderats: modifierade industrismörjfetter med GO-additiv, samt självsmörjande silver(Ag)-GO kompositer för glidande elektriska kontaktsystem. Av dessa har mycket lovande egenskaper erhållits för framtagna Ag-GO kompositer, där utmärkta nötnings- och friktionsegenskaper har kunnat kombineras med elektriska egenskaper liknande rent silver. Kompositmaterialet har testats i en lindningskopplardemonstrator med lovande resultat.

Resultat och förväntade effekter

Försöken att förbättra smörjfetter med små tillsatser av GO har inte gett signifikanta effekter. De Ag-GO kompositer som har utvecklats har däremot uppvisat ovanligt låg torr friktion och nötningsbeständighet mot silver, samt goda elektriska egenskaper. God dispersion har varit en nyckelparameter i arbetet. Resultaten har genererat mycket intresse och en patentansökan har skickats in. Utvecklingen av detta material mot färdig produkt fortsätter internt på ABB samt i ett nytt projekt tillsammans med Uppsala universitet inom Vinnovas program Materialbaserad Konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Projektplanen har till största del följts. Planering och förberedelser av demonstratortester har tagit längre tid än förväntat men har till slut, med support från ABB’s affärsenhet, kunnat genomföras. Kostnadsberäkning av en uppskalad process för kontaktmaterialet har varit svår att göra i detta tidiga skede då alla process steg ännu ej definierade. Teamets sammansättning har varit mycket bra och samarbetet mellan Uppsala universitet och ABB har fungerat utmärkt. Alla fyra forskningsgrupper har bidragit med unik kompetens som lett till positiva projektresultat och innovationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.