Future City Flow

Diarienummer
Koordinator DHI SVERIGE AB - DHI SVERIGE AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 9 318 160 kronor
Projektets löptid december 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Målet för Future City Flow (FCF) är att utveckla ett beslutsstödsystem för spillvatteninfrastruktur som är applicerbart på små och stora städer i Sverige och internationellt. Det ska utgöra ett effektivt verktyg för kortsiktig systemoptimering och långsiktigt förebyggande genom smartare planering och investeringar med fokus på tillskottsvatten. De tekniska förutsättningarna finns. Det avgörande steget är att paketera dessa sa att de utgör en naturlig del i arbetsprocesser och informationsflöden som alla intressenter kan förstå och användas.

Förväntade effekter och resultat

Med bra prognoser och avancerade styrstrategier av avloppssystemen kan snabb information om badvattenkvalitet levereras och mindre utsläpp av föroreningar ske. Det genererar attraktivare städer. Genom optimerad styrning undviks bräddning och med bättre beslutsunderlag kan man skjuta upp eller undvika dyra investeringar i ny infrastruktur, investera smartare samt undvika omfattande kostnader som uppstår vid källaröversvämningar. Investeringskostnader kan sänkas och översvämningsskador kan minimeras genom smartare styrning och smartare investeringar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i sex arbetspaket som ansvarar för utveckling av olika delar av beslutsstödsystemet. I varje arbetspaket ingår såväl behovsägare och användare som lösningsägare. I steg 3 skalas piloter upp till fullskaliga implementeringar. Arbetet omfattar både fortsatt testning, justering och utveckling av kommersiell användbarhet. Parallellt inleds mer experimentell utveckling av nästa generations FCF, vilket bedöms nödvändigt. FCF är världsledande, men utvecklingen går snabbt och för att FCF ska behålla en tätposition måste nästa generation påbörjas nu.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 december 2020

Diarienummer 2019-04701

Statistik för sidan