Från analog granskare till digital superhjälte - ett samverkansprojekt för att möta arbetsmarknadens framtida krav

Diarienummer 2017-04941
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Industriell Ekonomi
Bidrag från Vinnova 177 920 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet med samverkansprojektet är att identifiera och utveckla former för långsiktig samverkan mellan LTU och PwC för att skapa insikt i och förståelse om framtida kompetens- och utbildningskrav inom redovisnings- och revisionsbranschen, samt utveckla en modell för hur dessa kan tillgodoses för att möta arbetsmarknadens framtida krav och behov.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade nyttan är att båda organisationerna får nya perspektiv på de utmaningar som framtida revisorer/ekonomer står inför och inblick i vilka förmågor och färdigheter de bör besitta. Projektet förväntas brygga avståndet mellan akademi och näringsliv. Vidare kommer projektet innebära kunskapsspridning som förväntas leda till nya möjligheter för båda organisationerna. Projektets resultat planeras att spridas på olika ämneskonferenser för att på så sätt bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och innovations förmåga.

Planerat upplägg och genomförande

I början handlar det om att identifiera vilka utmaningar som revisionsbranschen står inför och utforma aktiviteter som kan hjälpa till att adressera dessa. Projektet kommer innefatta flera olika aktiviteter som till exempel workshops, möten, deltagande i praktiskt arbete, observationer och reflektion. Projektledaren kommer att vistas i den mottagande organisationen för att få insikt i branschens utmaningar. Metodmässigt kommer tekniken skuggning att tillämpas där projektledaren både upplever och reflekterar över det som sker i praktiken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.