Framtidens arbete

Diarienummer 2015-06514
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material

Syfte och mål

Syftet var att kartlägga möjligheter, utmaningar och effekter av digitalisering i den svenska metallindustrin, samt att ta fram en beskrivning av en forskarskola där företagen ska kunna stärka sin kompetens kring digitaliseringens effekter på organisation och medarbetare. Kartläggningen visar att förväntningarna på digitalisering i det korta perspektivet är kostnadsbesparingar och på medellång sikt utvecklade affärer. Utmaningar är t.ex. gammal utrustning och brist på kompetens. Beskrivningen av forskarskolan är komplett men ansökan om finansiering ännu ej inlämnad.

Resultat och förväntade effekter

Den effekt projektet syftar till är att svensk metallindustri ökar sin kompetens att hantera de förändringar digitaliseringen leder till så att möjligheterna kan tas tillvara på bästa möjliga sätt och konkurrenskraften därigenom stärkas. Det omedelbara utfallet av projektet är att frågan har hamnat i fokus, och flera företag har till följd av projektet vidtagit åtgärder som t.ex. att utse ansvariga för digitalisering.

Upplägg och genomförande

Kartläggningen av metallindustrin har genomförts i form av (heldags)möten med ledningsgrupper och djupintervjuer med dess ledamöter. Även planeringen av forskarskolan genomfördes delvis i form av möten och intervjuer med företagsrepresentanter. En svårighet har varit att företagen inte riktigt kunnat hänföra frågan till specifika mottagare. Processen har dock fäst företagens uppmärksamhet på frågan och på det viset har projektet bidragit till att målen uppfylls, även om det visat sig att ytterligare arbete är nödvändigt för att nå ända fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.