Forza Integration

Diarienummer 2018-01358
Koordinator FORZA OF SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Beslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Vi har utvecklat en metod med potential att bidra till allas lika rättigheter och möjligheter till inkludering och arbete. Syftet med projektet är att kunna sprida vår metod nationellt för att bidra till att alla invånares kompetenser kan tas tillvara. Huvudmålet med projektet är att metoden ska vara redo för uppskalning nationellt. Delmålen är: 1. Att skapa en plan för ökad jämställdhet bland metodens deltagare. 2. Att ha klart en färdig samverkans- och finansieringsmodell som möjliggör uppskalning. 3. Undertecknade LOI från minst fem kommuner att de planerar handla upp metoden.

Förväntade effekter och resultat

Genom en färdig affärsmodell som gör vår metod redo för nationell uppskalning kommer den kunna gynna landets tillväxt och ekonomi, arbetslösheten minskar och deltagarnas livs-situation påverkas positivt. Metoden minskar ojämlikheten kring påverkan på sitt liv och ökar inkludering i det nya samhället. På lång sikt har vi visionen att alla som vill, ska erbjudas en enklare väg in på arbetsmarknaden. Dessutom visar vi, genom att identifiera en hållbar samverkans- och finansieringsmodell, andra mindre aktörer att det går att skala upp en social innovation nationellt.

Planerat upplägg och genomförande

* Förberedelser - Skapa frågeunderlag för möten. Vidareutveckla paketeringen av metoden. Boka in möten med kommuner, SKL och Länsstyrelser och nationella föreningar. * Insamling - Genomför möten, samla in information och etablera relationer. * Sammanställning och bearbetning av information. Analysera informationen och dra slutsatser. Vidareutveckla affärsmodellen inför nationell uppskalning baserad på den nya informationen. * Avtal - Skriv LOI med kommuner. Skriv avtal med nationell samverkanspartner för att säkra upp mentorer vid uppskalning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.