Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie BioLyftet

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

BioLyftet är tänkt att rikta sig till SMF, som idag använder icke hållbara material i sina plast- och textilprodukter, att praktiskt påbörja övergången till att använda alternativa hållbara material. Med hållbara material avses här biobaserade och/eller återvunna material. I förstudien har 10 SMF, 3 befintliga liknande projekt, 3 regioner samt 5 regionala aktörer (IUC, Science Parks) intervjuats muntligt och svaren på frågorna sammanställts och utvärderats. Dessa intervjuer ligger till grund för den framtagna modellen för BioLyftet.

Resultat och förväntade effekter

Inom förstudien har en modell utvecklats för BioLyftet, för att uppnå det långsiktiga målet att öka små- och medelstora företags användning av biobaserade och/eller återvunna material. Modellen och arbetssättet har hämtat inspiration från ProduktionsLyftet. BioLyftet är indelat i tre steg; 1) Frukostmöte/Inspiration, 2) Utbildning/Inspiration samt 3) Workshop. Under hösten 2017 kommer uppstarten BioLyftet att genomföras då utbildnings- och workshopmaterial tas fram. Vidare påbörjas marknadsföringen genom frukostmöten. Genomförandet av BioLyftet sker under 2019.

Upplägg och genomförande

Förstudien följde följande upplägg: - Dialog-Informationsinsamling SMF-företag - Dialog-Informationsinsamling regioner / övriga initiativ - Avstämning Workshop - Framtagning av förslag till modell - Presentation för BioInnovations styrelse - Komplettering och rapportering Intervjuerna med SMF och regioner gav värdefull information dels om kunskapsbehovet kring biobaserade och återvunna material och dels hur modellen bör vara utformad för att locka SMF. Vidare har ProduktionsLyftet en välfungerande modell som kunnat användas som grund för BioLyftet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 mars 2018

Diarienummer 2018-00840

Statistik för sidan