Förstudie BioLyftet

Diarienummer 2018-00840
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

I det föreliggande aktivitetsprojektet kommer ett förslag utformas som grund till en modell för att stimulera företagen (Små och medelstora företag) till att ställa om till en större andel biobaserade material och råvaror. Målet med förstudien är att utveckla förslag till en modell som BioInnovation kan arbeta enligt för att uppnå det långsiktiga målet och då gärna i samverkan med regionala hubbar/innovationsmiljöer.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt ska modellen bidra till att öka kunskapen hos små- och medelstora företag om vad en omställning till biobaserade material innebär, vilka möjliga material som finns och vanligt förekommande hinder. Genom att engagera även offentlig sektor stärks efterfrågan och kännedomen om biobaserade produkter ur olika aspekter.

Planerat upplägg och genomförande

I förstudien ingår att dialog ska ha förts med minst tio små- eller medelstora bolag om deras behov och hur man bäst bör utforma ett program. Dialog ska också ha förts med minst fem regionala nätverk om hur kunskapen och möjligheten till användande av biobaserade material bäst når ut till företagen i respektive region. Kunskap ska ha inhämtats om hur Produktionslyftet organiserats samt hur Teknikföretagen arbetar med Kickstart/digilyftet. Förslag till modell för BioLyftet tas fram inom projektet som presenteras och rapporteras till BioInnovation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.