Förbättrad analysförmåga och hållfasthet hos bultförband i komplex metall-kompositstruktur

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 5 550 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Projektet fokuserar på att öka förståelsen av inverkan av materialbeteende på strukturintegriteten av komplexa metal-komposit strukturer inom flyg. Målet är att utveckla pålitliga och noggranna metoder och modeller som kan simulera det mekaniska beteendet hos sammansatta bultade strukturer. Metoderna ska kunna appliceras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt inom industriella applikationer. Utveckling av förstärkningsmetoder för bultförband ingår också.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i en analytisk metodologi för konfident och kostnadseffektiv certifiering av både civila och militära hybrida bultade flygstrukturer. Vidare förväntas projektet bidra till utvecklingen av hållbara och miljövänliga designlösningar med effektivt materialutnyttjande.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis identifieras de strukturmekaniska fenomen och förhållanden som är relevanta för en storskalig industriell applikation. Dessa fenomen studeras och modelleras sen på detaljnivå varpå förbättrade designlösningar och metoder utvecklas och returneras till den industriella applikationen på topp nivå. Nuvarande analytiska och experimentella metoder ligger till grund för utvecklingen av förbättrade metoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.