For her eyes only

Diarienummer 2015-03818
Koordinator AMPERSAND AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06314-en

Syfte och mål

Vårt syfte har varit att skapa underlag för innovationer som kan underlätta för kvinnor att köra bil i mörker. Vår hypotes är att sådana innovationer även hjälper män och äldre med mörkerkörningsproblematik. Under projektets gång har vi fått bekräftelse på att problemet existerar och är genusbaserat. Huruvida problematiken är enbart upplevd eller även fysisk bör undersökas i en fortsatt studie för att definiera flera av de problem som kan lösas i kommande innovationer. Insikt om att problematiken är genusrelaterad saknas ännu hos instanser, forskare och industri där mannen är norm.

Resultat och förväntade effekter

Följande forskningsområden togs fram: ¥ Hur ge typ A (mest kvinnor) stöd att inte känna rädsla och ge typ D (mest män) en insikt om faran? ¥ Analysera skillnader mellan upplevt och verkligt problem uppdelat på genus genom fysiska tester (har tex kvinnor längre återhämtningstid vid bländning inga studier funna) ¥ Föreslå innovationsupplägg och undersöka effekten av dem - skiljer de sig mellan upplevda och fysiska problem? ¥ Målet är att skapa innovationer som ökar mörkerkörningsförmågan och ökar trafiksäkerheten

Upplägg och genomförande

Med bas i forskningslitteratur och djupintervjuer skapades en enkätundersökning. Enkäten spreds i nätverk inom Ampersand, Autoliv och SAFER. 650 svar om upplevelsen av att köra bil i mörker analyserades utifrån likheter och olikheter mellan vad kvinnor och män upplever och vad de uttrycker. Den insamlade kunskapen analyserades sedan av ett tvärfunktionellt team bestående av beteendevetare och teknikutvecklare i en innovationsworkshop. Utifrån Ampersands LASS metod gick vi igenom stegen Look and Ask och tog tillsammans fram forskningsområden för framtida arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.