For her eyes only

Reference number 2015-03818
Coordinator AMPERSAND AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2015 - May 2016
Status Completed
Venture Normkritisk innovation
Call 2014-06314-en

Purpose and goal

Vårt syfte har varit att skapa underlag för innovationer som kan underlätta för kvinnor att köra bil i mörker. Vår hypotes är att sådana innovationer även hjälper män och äldre med mörkerkörningsproblematik. Under projektets gång har vi fått bekräftelse på att problemet existerar och är genusbaserat. Huruvida problematiken är enbart upplevd eller även fysisk bör undersökas i en fortsatt studie för att definiera flera av de problem som kan lösas i kommande innovationer. Insikt om att problematiken är genusrelaterad saknas ännu hos instanser, forskare och industri där mannen är norm.

Results and expected effects

Följande forskningsområden togs fram: ¥ Hur ge typ A (mest kvinnor) stöd att inte känna rädsla och ge typ D (mest män) en insikt om faran? ¥ Analysera skillnader mellan upplevt och verkligt problem uppdelat på genus genom fysiska tester (har tex kvinnor längre återhämtningstid vid bländning inga studier funna) ¥ Föreslå innovationsupplägg och undersöka effekten av dem - skiljer de sig mellan upplevda och fysiska problem? ¥ Målet är att skapa innovationer som ökar mörkerkörningsförmågan och ökar trafiksäkerheten

Approach and implementation

Med bas i forskningslitteratur och djupintervjuer skapades en enkätundersökning. Enkäten spreds i nätverk inom Ampersand, Autoliv och SAFER. 650 svar om upplevelsen av att köra bil i mörker analyserades utifrån likheter och olikheter mellan vad kvinnor och män upplever och vad de uttrycker. Den insamlade kunskapen analyserades sedan av ett tvärfunktionellt team bestående av beteendevetare och teknikutvecklare i en innovationsworkshop. Utifrån Ampersands LASS metod gick vi igenom stegen Look and Ask och tog tillsammans fram forskningsområden för framtida arbete.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.