FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

Diarienummer
Koordinator SVEVIA AB (PUBL) - Division Drift, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 945 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektets FAS 3 Restsaltmodeller syftar till att utifrån befintliga restsaltmodellkoncept och autentiska mätdata validera och vidareutveckla restsaltmodeller för implementation i plattformar för datahantering och beslutsstöd som väderprognosleverantörerna använder. FAS 4 Automatisk saltspridning syftar till att utifrån prognosdata och restsaltsberäkningar kunna skapa och föra över styrfiler till saltspridaren. Målet är att salt kan spridas effektivt utifrån respektive väglänks behov och inte som idag där saltspridningen baseras på den väglänk som har störst behov.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är effektivare och mer hållbar vinterväghållning med minskad saltförbrukning, ökat resursutnyttjande och ökad trafiksäkerhet då föraren kan fokusera på trafiken istället för manövrering av saltspridaren. Projektet förväntas resultera i att restsaltmodeller från den senaste forskningen anpassas samt implementeras i beslutsstödsystemens klimatmodeller samt möjliggöra automatiserad saltspridning.

Planerat upplägg och genomförande

VTI kommer att leda arbetet med restsaltsalgoritmerna och stödja vid implementering i klimatmodellerna. Svevia kommer tillsammans med B&M Systemutveckling och Friggeråkers Verkstäder utveckla metoder för att generera styrfiler utifrån prognosdata samt teknik för att överföra dessa från ledningscentralen till saltspridaren.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2019

Diarienummer 2019-01137

Statistik för sidan