Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Celtic Plus SENDATE FICUS

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 4 899 532 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har uppfyllt de tekniska målen när det gäller utveckling av: 1. Optiska komponenter för kommunikation mellan datacenter. 2. SDN-baserad automatiserad och leverantörsoberoende kontroll av paket- och optiska nät. Detta har stärkt affärspositionen för svenska industrideltagare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den innovation som skett i projektet har lagt grunden för vidareutveckling av kostnadseffektiva och flexibla produkter och tjänster. Projektet har sammanfört svenska teknikdrivna företag med varandra och med nya samarbetspartners i Europa. Detta har stärkt Sveriges internationella konkurrenskraft inom området datacenterkommunikation och bidrar till ökad tillväxt.

Upplägg och genomförande

Upplägget med täta möten och interaktioner mellan deltagare inom varje aktivitet samt regelbundna koordineringsmöten med alla deltagare i projektet har fungerat väl. Samarbete med deltagare från andra delprojekt i form av genomfört fältförsök har också utfallit lyckosamt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03985

Statistik för sidan