Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för forskning på biobanker och hälsodata

Diarienummer 2018-04256
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Kombinationen av stora biobankssamlingar, hälsodata i kvalitetsregister och genomsekvensering skapar unika möjligheter för forskning på ett sätt som få andra länder har möjlighet till. Idag är det otydligt hur information kan kopplas samman för olika forskningsändamål samt hur samtycke från potentiella försökspersoner på bästa vis kan inhämtas och hanteras. Projektets mål är att möjliggöra att biobanker och hälsodata på ett effektivt och säkert sätt kan kombineras och användas enligt patientens samtycke för akademisk och industriell forskning.

Förväntade effekter och resultat

Att skapa ett effektivt och juridiskt hållbart sätt att identifiera samtyckande individer runt om i landet vars sjukdomstillstånd inklusive hälsodata, genetiska profil och prov skulle möjliggöra klinisk forskning som bygger på molekylärt baserade hypoteser. Detta för att ge bättre förutsättningar för att hitta lösningar till befintliga och framtida hälsoutmaningar och medicinska frågeställningar samt att ligga i framkant av biomedicinsk vetenskap.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att drivas som ett gemensamt projekt mellan styrgruppen för Biobank Sverige, det nationellt sammanhållna systemet för Kvalitetsregisterorganisationerna, Regionala cancercentrum, Registercentrum samt styrgruppen för Genomic Medicine Sweden. En gemensam projektstyrningsgrupp med nyckelpersoner från respektive organisation kommer att tillsättas liksom projektkoordinatorer och projektgrupp för framtagande av konkreta delmål och förslag på innovationer. Samverkan sker med SKL, Inera samt med funktionen för Registeruppdraget vid Vetenskapsrådet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.