Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Etablera närodlad textil i Sverige

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 21 050 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Viktiga resultat som projektet gav

Det är projektledarens uppfattning att projektet som helhet uppnått en god måluppfyllelse. Projektets ambition var att bidra till en systemförändring på hållbarhetsområdet inom textilbranschen och att öka Sveriges konkurrenskraft på området. Detta anser Projektledaren, BioInnovation och deltagarna vid projektets slutmöte att man uppnått.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtliga arbetspaket har bidragit till ökad kunskap och synlighet inom sitt specifika område. Vissa arbetspaket har resulterat i innovationer som redan nått marknaden eller som är på väg att introduceras medan andra innovationer fortfarande kräver fortsatt utvecklingsarbete. Flera av projektets delprojekt och samarbeten har resulterat i nya initiativ och forskningsprojekt där några hör till BioInnovations projektportfölj och andra finansieras genom övriga Vinnovaprogram.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett stort och omfattande projekt, både vad gäller resultatambition, budget och storlek på konsortium. Detta gjorde att projektet var mycket komplext att driva, rapporteringen svåradministrerad och kunskaps- och informationsflödet mycket utmanande. Dock har projektets storlek och sammansättning av projektparter bidragit till ovanligt stor synlighet och gjort det möjligt att etablera nya samarbetskonstellationer och att driva några innovationer ända till marknadsintroduktion.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03991

Statistik för sidan