Energioptimering inom processindustri med hjälp av AI

Diarienummer
Koordinator Calejo Industrial Intelligence AB
Bidrag från Vinnova 379 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att skapa en jämnare energiförbrukning över tid med hjälp av en bättre förståelse över ingående delars energibehov i en process på både kort och lång sikt. Detta görs genom att undersöka om AI-teknik kopplad till relevant produktions- och processdata kan skapa en träffsäker prognos över framtida energibehov. Dessutom undersöks om ackumulerad energi inom delar av processen kan användas vid förutsedd energibrist och därmed minska behovet av fossila tillsatsbränslen.

Förväntade effekter och resultat

Utifrån givna förutsättningar för den digitala modellen av processen, kommer med stor sannolikhet en optimal styrning med avseende på energianvändning att kunna skapas. Den intressanta frågan blir därmed om den optimala styrningen av processen är tillräcklig för att helt utesluta behovet av fossila tillsatsbränslen.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet påbörjas med att först skapa en digital modell över processen för att sedan koppla relevanta mätdata till de ingående delarna. Systemet tränas därefter på historisk processdata för att få en god överensstämmelse med verkligheten. Genom att använda Reinforcement Learning och belöna åtgärder i processtyrningen, som leder till energibesparingar, skapas en optimal styrning av processen. Processtyrningen kommer slutligen att verifieras i den digitala processmodellen för att utvärdera utfallet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.