ELSAA - Effektiv storskalig aerodynamisk analys

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9633 R&T Engineering Methods
Bidrag från Vinnova 2 593 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

En jetmotor utgör ett komplicerat system vilket traditionellt har framtagits på komponent basis där intilliggande komponenters interagerande har beaktats iterativt. En förändrad konstruktionsfilosofi, där en pluralitet av komponenter studeras som ett integrerat system, kan ge effektivare lösningar. Projektet har som mål att göra integrerade studier på huvudkomponenter i turbinmotorer i konstruktionsstadiet. Under projektet utarbetas en industriellt tillämpbar designkedja etableras där detaljerade flödesberäkningar bistår fastläggandet av operationsgränser.

Förväntade effekter och resultat

En konstruktionsfilosofi där design av integrerade system tas i beaktande kan möjliggöra framtida förbättringar av prestanda genom ökad effektivitet och minskad vikt. Inom projektet kommer konceptuella integrerade kompressorkanaldesigner studeras. I designen inkluderas närliggande komponenter, så som bakre kompressor steg och luftavtappningssystem. Det integrerade systemet tar därmed hänseende till sekundära effekter som kan påverka kompressorns prestanda. Analysmetoden kommer även att valideras mot mätdata från experiment med relevanta drifttillstånd.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är utformat så att systemkomplexiteten gradvis ökas tills studie av integrerad kompressorkanal är möjlig, där bakre kompressor steg och luftavtappningssystem tas i beaktande. Inom projektet utvecklar Chalmers en beräkningsmetodik som drar nytta av de senaste forskningsframstegen inom detaljerade flödesberäkningarna och överför framstegen till en industriell kontext. Beräkningsmetodiken valideras mot relevant experiment data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.